TITJUR Швеция/MyTravel и Комисия Решение на Съда (първи състав) от 21 юли 2011 г. # Кралство Швеция срещу Европейска комисия и MyTravel Group plc. # Обжалване - Достъп до документите на институциите - Регламент (ЕО) № 1049/2001 - Член 4, параграф 2, второ тире и параграф 3, втора алинея - Изключения от правото на достъп, свързани със защитата на съдебните процедури и правните становища, както и с процеса на вземане на решения - Контрол върху концентрациите - Документи на Комисията, изготвени в рамките на процедура, довела до приемането на решение, с което дадена концентрация се обявява за несъвместима с общия пазар - Документи, съставени вследствие на отмяната на това решение от Общия съд. # Дело C-506/08 P.