Дело C-207/11: Решение на Съда (първи състав) от 19 декември 2012 г. (преюдициално запитване от Commissione tributaria regionale di Milano — Италия) — 3D I srl/Agenzia delle Entrate Ufficio di Cremona (Данъчни въпроси — Директива 90/434/ЕИО — Обща система за данъчно облагане, приложима спрямо сливанията, разделянията, прехвърлянията на активи и замените на акции по отношение на дружества от различни държави членки — Членове 2, 4 и 9 — Прехвърляне на активи — Облагане на получената от прехвърлящото дружество капиталова печалба при прехвърлянето на активи — Отложено облагане — Задължение за прехвърлящото дружество да впише в баланса си резерв за отложения данък, съответстващ на стойността на получената капиталова печалба)