Система на Общността за предотвратяване, възпиране и премахване на незаконния, недеклариран и нерегулиран риболов * Законодателна резолюция на Европейския парламент от 5 юни 2008 г. относно предложението за регламент на Съвета относно създаването на система на Общността за предотвратяване, възпиране и премахване на незаконния, недеклариран и нерегулиран риболов (COM(2007)0602 — C6-0454/2007 — 2007/0223(CNS)