/* */

Писмен въпрос E-4462/10 David Martin (S&D) до Комисията. Санкции, предвидени в законодателството относно защитата на животните по време на транспортиране