Писмен въпрос E-007506/11 Jan Březina (PPE) до Комисията. Прилагане на оперативните програми „Научни изследвания и развитие в областта на иновациите“ и „Обучение в конкурентоспособност“ в Чешката република