Υπόθεση C-431/09: Αίτηση για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως, την οποία υπέβαλε το Hof van beroep te Brussel (Βέλγιο) στις 2 Νοεμβρίου 2009 — Airfield NV και Canal Digitaal BV κατά Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers CVBA (Sabam)