Разширяване на приложното поле на разпоредбите на Регламент (ЕО) № 883/2004 по отношение на гражданите на трети страни, които все още не са субект на тези разпоредби единствено на основание на тяхното гражданство * Законодателна резолюция на Европейския парламент от 9 юли 2008 г. относно предложението за регламент на Съвета за разширяване на приложното поле на разпоредбите на Регламент (ЕО) № 883/2004 и на Регламент (ЕО) № […] по отношение на гражданите на трети страни, които все още не са субект на тези разпоредби единствено на основание на тяхното гражданство (COM(2007)0439 — C6-0289/2007 — 2007/0152(CNS)