Решение на Съда (голям състав) от 30 май 2006 г.#Европейски парламент срещу Съвет на Европейския съюз (C-317/04) и Комисия на Европейските общности (C-318/04).#Директива 95/46/ЕО.#Съединени дела C-317/04 и C-318/04. Решение на Съда (голям състав) от 30 май 2006 г.