2009/187/ЕО, Евратом: Решение на Европейския парламент от 22 април 2008 година относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2006 г., раздел III — Комисия