Директива 96/74/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 1996 година относно наименованията на текстилните продукти$