Απόφαση του Δικαστηρίου (τρίτο τμήμα) της 13ης Οκτωβρίου 2011. Απόφαση του Δικαστηρίου (τρίτο τμήμα) της 13ης Οκτωβρίου 2011.#Airfield NV και Canal Digitaal BV κατά Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers CVBA (Sabam) (C-431/09) και Airfield NV κατά Agicoa Belgium BVBA (C-432/09).#Αιτήσεις για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως: Hof van beroep te Brussel - Βέλγιο.#Δικαίωμα του δημιουργού - Δορυφορική ραδιοτηλεοπτική μετάδοση - Οδηγία 93/83/ΕΟΚ - Άρθρα 1, παράγραφος 2, στοιχείο α΄, και 2 - Παρουσίαση στο κοινό μέσω δορυφόρου - Πάροχος δορυφορικού πακέτου - Ενιαίος χαρακτήρας της παρουσιάσεως στο κοινό μέσω δορυφόρου - Δυνατότητα προσδιορισμού του προσώπου που είναι υπεύθυνο για την παρουσίαση αυτή - Συγκατάθεση των δικαιούχων του δικαιώματος του δημιουργού για την ως άνω παρουσίαση.#Συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-431/09 και C-432/09.