Съединени дела T-50/06 RENV II и T-69/06 RENV II: Решение на Общия съд от 22 април 2016 г. — Ирландия и Aughinish Alumina/Комисия (Държавни помощи — Директива 92/81/ЕИО — Акцизи върху минералните масла — Минерални масла, използвани като гориво за производството на двуалуминиев триоксид — Освобождаване от акциз — Съществуващи или нови помощи — Член 1, буква б), подточки i), iii) и iv) от Регламент (ЕО) № 659/1999 — Правна сигурност — Оправдани правни очаквания — Разумен срок — Принцип на добра администрация — Злоупотреба с власт — Задължение за мотивиране — Понятие за държавна помощ — Предимство — Засягане на търговията между държави членки — Нарушаване на конкуренцията)