Заключение на генералния адвокат Rozès представено на2 декември 1981 г. # Комисия на Европейските общности срещу Италианска република. # Неизпълнение на задължения. # Съединени дела 30 до 34/81. TITJUR Комисия/Италия