Писмен въпрос E-4678/09, зададен от Charles Tannock (ECR) на Комисията. Ограничения при отпускане на заеми и реформа на пазара на ценни книжа, обезпечени с ипотека