2014/448/ЕС: Решение за изпълнение на Комисията от 8 юли 2014 година за изменение на Решение за изпълнение 2014/178/ЕС по отношение на африканската чума по свинете в Латвия (нотифицирано под номер С(2014) 4925) Текст от значение за ЕИП