PROPCELEX Регламент (ЕО) № 2076/2005 на Комисията от 5 декември 2005 година относно определяне на преходни разпоредби за прилагането на Регламенти (ЕО) № 853/2004, (ЕО) № 854/2004 и (ЕО) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета и за изменение на Регламенти (ЕО) № 853/2004 и (ЕО) № 854/2004Текст от значение за ЕИП.