2013/1/ЕС: Решение на Съвета от 20 ноември 2012 година за сключване на Протокол към Евро-средиземноморското споразумение за асоцииране между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Държавата Израел, от друга страна, за оценка на съответствието и приемане на промишлени продукти (ОСП)