Съобщение на Комисията до Европейския Парламент съгласно член 251, параграф 2, втора алинея от Договора за ЕО относно общата позиция на Съвета във връзка с приемането на регламент на Европейския парламент и Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1592/2002 от 15 юли 2002 г. относно общите правила в областта на гражданското въздухоплаване и създаването на Европейска агенция за авиационна безопасност