Дело T-241/15 R: Определение на председателя на Общия съд от 2 юни 2015 г. — Buga/Парламент и др. (Обезпечително производство — Директива относно предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма — Молба за постановяване на временни мерки — Явна недопустимост на главния иск — Недопустимост)