/* */

СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно проучване за осъществимостта на споразумение за стабилизиране и асоцииране между Европейския съюз и Косово(