/* */

Писмен въпрос E-2820/07 зададен от Graham Watson (ALDE) на Комисията. Непризнаване на гражданскоправни договори за партньорско съжителство, които са сключени в Обединеното кралство и други държави-членки