TITJUR Weissgerber Заключение на генералния адвокат Lenz представено на14 юни 1988 г. # Gerd Weissgerber срещу Finanzamt Neustadt/Weinstraße. # Искане за преюдициално заключение: Finanzgericht Rheinland-Pfalz - Германия. # Дело 207/87.