Писмен въпрос P-4474/10 Pascal Canfin (Verts/ALE) до Комисията. Данък върху финансовите операции на европейско равнище