Решение на Комисията от 20/05/2016 година за обявяване на концентрация за съвместима с общия пазар (Дело COMP/M.8002 - APOLLO MANAGEMENT / AÇOREANA SEGUROS) съгласно Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (само текстът на английски език е автентичен)