Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2016/1794 της Επιτροπής, της 10ης Οκτωβρίου 2016, για καθορισμό των κατ' αποκοπή τιμών εισαγωγής για τον προσδιορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών