2008/144/ЕО: Решение на Съвета от 28 януари 2008 година относно сключването на протокол за изменение на Споразумението за морски транспорт между Европейската общност и нейните държави-членки, от една страна, и Китайската народна република, от друга страна, за да се вземе предвид присъединяването на Чешката република, Република Естония, Република Кипър, Република Латвия, Република Литва, Република Унгария, Република Малта, Република Полша, Република Словения и Словашката република към Европейския съюз