Υπόθεση C-89/12: Αίτηση για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως, την οποία υπέβαλε το Hof van Cassatie van België (Βέλγιο) στις 17 Φεβρουαρίου 2012 — Rose Marie Bark κατά Galileo Joint Undertaking, εταιρίας υπό εκκαθάριση