/* */

Дело C-89/12: Преюдициално запитване, отправено от Hof van Cassatie van België (Белгия) на 17 февруари 2012 г. — Rose Marie Bark/Galileo Joint Undertaking, в ликвидация