Volkswagenwerk Заключение на генералния адвокат Rozès представено на6 октомври 1983 г. # Volkswagenwerk AG срещу Hauptzollamt Braunschweig. # Искане за преюдициално заключение: Finanzgericht Hamburg - Германия. # Дело 321/82. TITJUR