/* */

Държавна помощ — Белгия — Държавна помощ C 1/10 (ex NN 56/07, ех CP 150/07) — Помощ за разходите за отстраняване и унищожаване на мъртви животни в регион Валония — Покана за представяне на мнения съгласно член 108, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз Текст от значение за ЕИП