TITJUR Решение на Първоинстанционния съд (първи състав) от 2 декември 2008 г. # Harman International Industries, Inc. срещу Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки и дизайни) (СХВП). # Марка на Общността - Процедура по възражение - Заявка за словна марка на Общността "Barbara Becker" - По-ранна словна марка на Общността "BECKER" - Относително основание за отказ - Вероятност от объркване - Прилика на знаците - Член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 40/94. # Дело T-212/07. Harman International Industries/OHMI-Becker (Barbara Becker)