Komission asetus (EY) N:o 2295/2003, annettu 23 päivänä joulukuuta 2003, tietyistä munien kaupan pitämisen vaatimuksista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1907/90 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä