Zaak C-83/13: Arrest van het Hof (Grote kamer) van 8 juli 2014 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Arbetsdomstol — Zweden) — Fonnship A/S, Svenska Transportarbetareförbundet/Svenska Transportarbetareförbundet, Fonnship A/S, Facket för Service och Kommunikation (SEKO) [Zeevervoer — Vrij verrichten van diensten — Verordening (EEG) nr. 4055/86 — Toepasselijkheid op vervoer van of naar staten die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte (EER) met schepen die onder vlag van derde land varen — Vakbondsacties in havens van dergelijke staat ten behoeve van op die schepen tewerkgestelde derdelanders — Geen gevolgen van nationaliteit van die werknemers en schepen voor toepasselijkheid van Unierecht]