Становище на Европейския икономически и социален комитет относно Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета относно координирането на процедурите за възлагане на обществени поръчки за строителство, услуги и доставки в областта на отбраната и на сигурността COM(2007) 766 окончателен — 2007/0280 (COD)