Регламент (ЕО) № 294/2007 на Комисията от 20 февруари 2007 година за създаване на Продком списък за 2006 г. с промишлени продукти, предвиден в Регламент (ЕИО) № 3924/91 на Съвета (Текст от значение за ЕИП)