Решение № S8 от 15 юни 2011 година относно отпускането на протези, основни помощни средства и други съществени обезщетения в натура, предвидени в член 33 на Регламент (ЕО) № 883/2004 за координация на системите за социална сигурност Текст от значение за ЕИП и за Споразумението между ЕО и Швейцария