Предварително уведомление за концентрация (Дело COMP/M.5691 — Mubadala/Veolia Eau/Azaliya) — Дело кандидат за опростена процедура Текст от значение за ЕИП