Предварително уведомление за концентрация (Дело M.8015 — Synthos/INEOS Styrenics) (Текст от значение за ЕИП)