Komission asetus (ETY) N:o 2237/77 annettu 23 päivänä syyskuuta 1977 maatilojen tulojen selvittämiseen käytettävästä maatilailmoituksesta