Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2237/77 της Επιτροπής της 23ης Σεπτεμβρίου 1977 περί του δελτίου εκμεταλλεύσεως που πρέπει να χρησιμοποιείται για τη διαπίστωση των εισοδημάτων στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις