Дело T-295/15: Определение на Общия съд от 18 април 2016 г. — Zhang/EUIPO — K & L Ruppert Stiftung (Anna Smith) (Марка на Европейския съюз — Производство по възражение — Заявка за словна марка на Европейския съюз „Anna Smith“ — По-ранна словна марка на Европейския съюз „SMITH“ — Относително основание за отказ — Вероятност от объркване — Член 8,параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009 — Жалба, която отчасти е явно недопустима и отчасти е явно лишена от всякакво правно основание)