Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело M.8126 — HNA Group/Carlson Hotels) (Текст от значение за ЕИП)