Доклад относно годишните отчети на Съвместното предприятие ENIAC за финансовата 2012 година, придружен от отговорите на Съвместното предприятие