Доклад на Комисията до Съвета, Европейския Парламент и Европейския Икономически и Социален Комитет - Годишен доклад за 2008 г. за ФАР, предприсъединителните инструменти за Турция, CARDS и преходния финансов инструмент {SEC(2009) 1726}