/* */

Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело M.8113 — Thoma Bravo/Qlik Technologies) (Текст от значение за ЕИП)