Дело C-173/16: Определение на Съда (шести състав) от 22 юни 2016 г. (преюдициално запитване от Court of Appeal — Ирландия) — M. H./M. H. (Преюдициално запитване — Член 99 от Процедурния правилник на Съда — Липса на разумно съмнение — Съдебна компетентност по брачни дела — Регламент (ЕО) № 2201/2003 — Член 16, параграф 1, буква а) — Определяне на момента на сезиране на съд — Понятие за „момент на подаване на исковата молба или на документ, имащ същото значение, в съда)