/* */

Заключение на генералния адвокат Poiares Maduro представено на31 май 2006 г. # Rewe Zentralfinanz eG срещу Finanzamt Köln-Mitte. # Искане за преюдициално заключение: Finanzgericht Köln - Германия. # Свобода на установяване - Корпоративен данък - Незабавно прихващане на претърпените от дружества-майки загуби - Загуби, последица от амортизацията върху стойността на дяловите участия в установени в други държави-членки дъщерни дружества. # Дело C-347/04. Rewe Zentralfinanz TITJUR