P7_TA(2013)0321 Angreb på informationssystemer ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 4. juli 2013 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om angreb på informationssystemer og om ophævelse af Rådets rammeafgørelse 2005/222/RIA (COM(2010)0517 — C7-0293/2010 — 2010/0273(COD)) P7_TC1-COD(2010)0273 Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 4. juli 2013 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/…/EU om angreb på informationssystemer og om erstatning af Rådets rammeafgørelse 2005/222/RIA