Съобщение на Комисията в рамките на изпълнението на Директива 2004/108/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 15 декември 2004 г. относно сближаването на законодателствата на държавите-членки относно електромагнитната съвместимост и за отмяна на Директива 89/336/ЕИО (текст от значение за ЕИП) (Публикуване заглавията и номерата на хармонизираните стандарти, попадащи в обсега на директивата)