Решение на Комисията от 17/06/2016 година за обявяване на концентрация за съвместима с общия пазар (Дело COMP/M.8048 - ARDAGH / BALL REXAM DIVESTMENT BUSINESS) съгласно Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (само текстът на английски език е автентичен)